ပြည်သူတွေကျန်းမာရေးအတွက်အထာက်အကူပြုဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများအား အခွန် ၁၅% မှ ၄.၅% သို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်