ဟဲဟိုးဒေသတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန် ကူညီမည်