ကိုဗစ်ကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့သို့ ထညိ့ဝင်ကြေးများပေးသွင်းရာတွင် (၆)လနောက်ဆုတ် ပေးသွင်းခွင့်နှင့် ယင်းကာလများအတွက် ပျက်ကွက်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြု