ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် “နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ”