မနေ့တနေ့ကရွာတဲ့မိုး တေးရေး - ဗဟိုထွန်းကြူ တေးဆို - ဝင့်နဒီထက်