ချစ်၍ရွာသောမိုး တေးရေး - စန္ဒရားချစ်ဆွေ တေးဆို - မြနန္ဒာ