ချစ်သောမိုးကိုကျေးဇူးတင် တေးရေး - သစ္စာမောင်မိုးလှိုင် တေးဆို - ဘိုတာထွန်းညွန့်