၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဝါစိုက်ဧက (၄)သိန်းလျာထားစိုက်ပျိုးမည်