နှစ်အလိုက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှဒအခြေအနေ