ဆေးထိုးပြီးပြီလား (တေးရေး-ကေတုဝင်းထွဋ်၊ တေးဆို-စုလှိုင်မျိုးသိန်း၊ ဂီတမှူး-စန္ဒရားလူမော်မျိုး)