“စိတ်အလှ၏နံနက်ခင်း” တေးရေး-သမိုင်းကိုကိုအောင် တေးဆို-ဂီတနက်သန်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများ