ဗီယက်နမ်တွင် ကိုဗစ်ဆိုင်ရာသွားလာခွင့် COVID Green Passes ထုတ်ပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိ