လေ့လောစရာသုတစုံလင် အမျိုးသားပရဆေးဥယျာဉ် (နေပြည်တော်) အပိုင်း(၂)