ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်း သစ်တောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး