ပြည်တွင်းစားသုံးမှုတွင် အရေးပါသော ကဏ္ဍ မှ ပါဝင်နေသောမြေပဲကို ပိုမိုစိုက်ပျိုးသင်သည့်အကြောင်း