နိုင်ငံတော်စီမံချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မှတ်ပုံတင်မဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးမည်