ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရန် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ မိသားစုများ လိုက်နာရမည့်အချက်များ