ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်များမျ ဝယ်လိုအားကောင်းနေသော မက္ကဒေးမီးယားသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုများပြားလာ