ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးမှ ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသူများ