ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ် ၄၂၉/၂၀၂၁ ကို စက်တင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်