ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟာဗားနားတွင် ဆိုင်ထိုင်စားသောက်ဆိုင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချ