အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဒလ) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ