ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “ဆေးဖက်ဝင် ယာကွန်”