အထက်ရဲရွာ ရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်း(၂၀၂၁-၂၀၂၂) မီနီဘတ်ဂျက်ကာလ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များသို့ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည်