ကိုလမ်ဘီယာမှာ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကို သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ပေးထား