မိုးရာသီတွင် ရပ်နားထားသောမျှင်ငပိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်