အနုပညာရှင်များနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူများအား အရေးယူခဲ့မှုများကို ပိတ်သိမ်းခြင်း