စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မော်လိုက်မြို့တွင် ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ပြည်သူများလက်ဝယ်အရောက်ပေးအပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းများ ပြုလုပ်ပေးလျက်