ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ e-ID စနစ်လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်