ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများဖြင့် ခရီးသွားလိုသူများအတွက် စံလုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြန်လည်ရေးဆွဲ