ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “ဆေးပေါင်းခသော ည၏ဓာတ်စာ မယ်ဇလီ”