ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုရှိသည့် ကြော်အားလူးကို တောင်သူများ အဓိကထားစိုက်ပျိုးလာ