အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းတွင် နိုင်ငံခြားပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပေး