ဇန်နဝါရီလတွင် တက္ကသိုလ်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ