မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းက ကျွန်းသစ်လုံး တစ်ထောင့်ရှစ်ရာတန် အပါအဝင် သစ်တန်ချိန် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် ရောင်းချမည်