(၁၆-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်များ လျှောက်ထားခွင့်ပြု