ဘူးသွင်းသောက်ရေသန့်နှင့် စားသုံးဆီကို ထိန်းချုပ်အစားအသောက်အဖြစ် သတ်မှတ်