ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမစနစ်ဖြင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်