ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့် အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် တန်ဖိုးနည်းတန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများ ရောင်းချပေးမည်