၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ် (၇၈၆) သန်းကျော် ရရှိခဲ့