မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အိမ်ရာများစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ