၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၁၉)ခု နှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၂၀)ခုမှ အလုပ်အကိုင်(၁၂၇၄၇)ခုဖန်တီးပေးနိုင်