ရာဇဝင်ထဲက သမိုင်းအနုပညာ "သမိုင်းထဲကစစ်ကိုင်း" (သမိုင်းချောင် ၉ ချောင်သမိုင်း) (အပိုင်း-၂)