ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ည (၈) နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်)