ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လေ နေ နှင့် အခြားရာသီဥတုအပေါ် မှီတည်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ၌ ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ဂျပန်အစိုးရမှ တိုက်တွန်း