ကုန်စည် (၁၄၁)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် မတ်လ(၂)ရက်နေ့မှစတင်၍ ထပ်တိုးသတ်မှတ်