မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ငါးမဖမ်းရကာလကို ငါးဖမ်းလှေအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြား သတ်မှတ်ပြီး လှေအမျိုးအစားအလိုက် ရာသီပိတ်သိမ်းမည်