၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအထိ မီနီဘတ်ဂျက်ကာလ၏ (၆)လတာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ အကျဉ်းချုပ်ခန့်မှန်းထား