ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “လက်တွေ့အသုံးချဆေးနည်းတိုများ” (အပိုင်း-၂၀)