စိုက်ပျိုးရေးရာအဖြေရှာ “သစ်အယ်သီးနှင့် မက်မန်းသီးစိုက်ပျိုးရာ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာ”